Obchodní podmínky

Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyspo.cz (dále jen „ webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Vyspo App s.r.o., se sídlem Letná 431/16, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec IČ: 06911170

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41231

Adresa pro doručování: Letná 431/16, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec

Kontaktní e-mail: info@vyspo.cz, spoluprace@vyspo.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace využíváte našich služeb jako uživatel nebo inzerent, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní a mobilní aplikace.

1. TATO DOHODA

Tato dohoda o užívání (dále jen "dohoda") je dohodou mezi Vámi (dále jen "uživatel" nebo "vy" a v majetkové podobě "vaše") a Vyspo App. ("Vyspo", s.r.o. ") a upravuje vaše používání služeb společnosti Vyspo. Přichází v úvahu pro všechny závazky, podmínky a smlouvy uvedené v tomto dokumentu a další vztahy mezi vámi a Vyspo. Použitím služeb společnosti Vyspo potvrzujete, že jste si přečetli a že souhlasíte s podmínkami uvedenými v této dohodě.

2. OPRÁVNĚNÍ A POVOLENÍ

Chcete-li využívat naše služby, musí vám být minimálně 14 let. Při přihlašování k našim službám opravňujete Vyspo, přímo nebo prostřednictvím třetích stran, aby vám učinili jakékoli dotazy, které považujeme za nezbytné pro ověření vaší totožnosti. Může se jednat o další informace, které vás vyzývají k tomu, abyste podnikly kroky k potvrzení vlastnictví vaší e-mailové adresy nebo finančních nástrojů a ověření svých informací proti databázím třetích stran, síťovým sítím nebo jiným zdrojům.

3. APP A UŽIVATELSKÉ POPLATKY

Vyspo je bezplatná aplikace ("App") pro uživatele. Poplatky se mohou vztahovat na naše reklamní partnery, jak je uvedeno v odpovídajících reklamních smlouvách. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit vaše účty. Vyhrazujeme si právo na změnu našich služebních plánů kdykoli bez předchozího upozornění vyžadovat poplatky za uživatelské poplatky nebo poplatky za stažení aplikace.

4. PODMÍNKY POUŽITÍ

Služby, které poskytuje společnost Vyspo, jsou pouze pro registrované uživatele. Nebudeme nést odpovědnost za jakékoli informace, které používá třetí strana, která není vázána na tuto dohodu. Navíc je zakázané používat Vyspo pro šíření nebo komunikaci cokoliv:

 1. co je nezákonné, škodlivé, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivé, pornografické, urážlivé nebo invazivní vůči soukromí někoho jiného
 2. co obtěžuje, degraduje, zastrašuje nebo vzbuzuje nenávist vůči jednotlivci nebo skupině jednotlivců jakýmkoli způsobem
 3. kdy se jedná o jakoukoli osobu nebo entitu jinou než uživatele, nebo falešně uvádí nebo jinak zkresluje vaši totožnost
 4. co obsahuje osobní nebo identifikační údaje o jiné osobě bez výslovného souhlasu této osoby
 5. co je falešné, klamavé, zavádějící, podvodné nebo nesprávně informující
 6. co je porušením jakéhokoli patentu, ochranné známky, obchodního tajemství, autorských práv nebo jiných vlastnických práv kterékoli strany nebo obsahu, který nemáte právo zpřístupnit na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvních nebo svěřeneckých vztahů
 7. co inzeruje veškeré nelegální služby nebo prodej všech položek, jejichž prodej je zakázán nebo omezen příslušnými právními předpisy, včetně položek, jejichž prodej je zakázán nebo regulován platnými právními předpisy
 8. co obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru, zařízení nebo telekomunikačního zařízení
 9. co používá zavádějící e-mailové adresy, jména, fotografie nebo padělané záhlaví nebo jinak manipulované identifikátory, za účelem zamaskování původu přenášeného obsahu; J. co porušuje závazné právní předpisy ČR, nebo předpisy, kterými je ČR vázána, bez omezení, K. co se snaží zapojit do protiprávní nebo násilné činnosti, kdy Aplikace nesmí být používána v žádném případě pro takovou činnost

1. UZAVŘENÍ VAŠEHO ÚČTU.

Účet můžete kdykoli ukončit podle pokynů, které budou v aplikaci průběžně aktualizovány.

2. UPOZORNĚNÍ.

Souhlasíte s tím, že společnost Vyspo vám může poskytnout oznámení o změnách v naší dohodě o užívání, v zásadách ochrany osobních údajů nebo v jiných zásadách, ke kterým může mít společnost Vyspo přístup prostřednictvím webových stránek, příspěvky v aplikaci, e-maily na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu, k vám prostřednictvím aplikace nebo poštou na adresu uvedenou ve vašem účtu. Taková oznámení se považují za přijatá do 24 hodin od okamžiku, kdy jsou zveřejněna na našich webových stránkách nebo v aplikaci, nebo zaslána e-mailem nebo prostřednictvím aplikace k vám, pokud neobdržíme oznámení, že komunikace nebyla doručena. Jakékoli oznámení zaslané poštou bude považováno za doručené po třech pracovních dnech po jejím odeslání.

3. VYLOUČENÍ a ZÁRUKY.

Společnost VYSPO a kterékoliv třetí strany neposkytují jakékoliv záruky týkající se tohoto webu a/nebo obsahu uvedeného na této stránce nebo v aplikaci, které jsou všechny poskytovány na základě všeobecných smluvních podmínek. Společnost VYSPO a kterékoliv třetí strany poskytující jakékoliv informace, tak NEZARUČUJÍ správnost, úplnost, aktuálnost a spolehlivost žádného OBSAHU NEBO DAT, které naleznete na této stránce nebo v aplikaci.

VYSPO NEBUDE NÉST ZODPOVĚDNOST, NEBO V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH NENÍ MOŽNÉ POŽADOVAT PO VYSPO NÁHRADY.

VYSPO NENESE A NEBUDE nést odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost a spolehlivost obsahu či údajů poskytnutých jinými uživateli.

VYSPO NEBUDE nést odpovědnost za jakékoliv nezákonné, násilné nebo protiprávní úkony uživatelů proti jinému uživateli.

4. AUTORSKÁ PRÁVA

VYSPO je Copyright 2018 VYSPO App s.r.o., všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek a aplikací, včetně dohod, zveřejnění, webových stránek, aplikačního textu, rozvržení a obrázků, jsou majetkem společnosti VYSPO App s.r.o. nebo jsou používány na základě licence. Nesmíte reprodukovat, publikovat nebo přerozdělovat materiál z webových stránek bez souhlasu společnosti VYSPO App s.r.o. nebo původního držitele autorských práv. Nic na této stránce nemůže být vykládáno tak, že implicitně uděluje výjimku, certifikát nebo jinou licenci nebo právo užívat jakékoliv autorské právo bez písemného souhlasu společnosti VYSPO App s.r.o..

5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost VYSPO App nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo viry, které by mohly nakazit Váš počítač, telefon, tablet, zařízení nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu k těmto službám, používání nebo prohlížení nebo stahování všech materiálů, dat, textu, obrázků, videa nebo zvuku z webu nebo aplikace. Rovněž neodpovídáme za ztráty způsobené používáním naší aplikace nebo služeb. VYSPO App s.r.o. ani žádné třetí strany, poskytovatelé nebo distributoři, nebudou v žádném případě zodpovědní za jakékoliv zranění, ztráty, nároky, škody nebo škody, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli zvláštních, exemplárních, represivních, nepřímých, náhodných nebo následných škod jakéhokoli druhu, ať již založené na základě smlouvy, občanskoprávní odpovědnosti, objektivní odpovědnosti nebo jinak, jakékoliv použití tohoto webu, aplikace nebo obsahu, který se zde nachází, nebo akce nebo nečinnosti jakýchkoli jiných uživatelů App, registrovaných nebo neregistrovaných, nebo jakékoliv zranění v důsledku provozování sportu, souvisejícího s používáním této stránky nebo aplikace.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas Vyspo App s.r.o.,, se sídlem Letná 431/16, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec IČ: 06911170 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • datum narození – věk
 • lokalita
 • fotografie
 • telefonní číslo
 • email
 • oblíbené sporty
 • nemáme nějak zakomponovat, že budeme spravovat rezervace, nebo že ukládáme jejich událostí, které vytvoří sportoviště?
 1. Jméno, příjmení, datum narození, lokalita, fotografie, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem plnění z této dohody a dalších smluv z ní vyplývajících-(zprostředkování) Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytnutí plnění pro účely dohody.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. PRÁVNÍ NÁROK

Uplatnění této dohody a zveřejnění vlastnických informací podle této dohody nesmí být vykládáno tak, že výslovně nebo implicitně uděluje, certifikátem nebo jiným způsobem jakoukoli licenci podle kteréhokoliv vynálezu nebo patentu, který je nyní nebo dále vlastněn stranami nebo je ovládán stranami.

8. SPORY.

Pokud vznikne spor mezi Vámi a společností VYSPO App s.r.o., kontaktujte nás nejprve. Naším cílem je seznámit se s Vašimi obavami a možností je řešit, pokud možno neutrálním a nákladově efektivním způsobem řešení sporu. Spory mezi vámi a společností VYSPO App s.r.o. týkající se našich služeb mohou být ohlášeny zákaznickému servisu prostřednictvím naší aplikace nebo přes webové stránky www.vyspo.cz.

9. VYŠŠÍ MOC

V žádném případě nebude společnost VYSPO App s.r.o. nebo jakákoli třetí strana poskytovatelů nebo distributorů zodpovědná za jakékoli zranění, ztráty, nároky, škody nebo škody, bez omezení, jakýchkoli zvláštních, exemplárních, represivních, nepřímých, náhodných nebo jakoukoli škodu jakéhokoli druhu, ať už se zakládá na smlouvě, deliktu, odpovědnosti nebo jinak, která vzniká z přerušení služby, terorismem, nehodou, požárem, pracovním sporem, nepokojem, občanským zmatkem, činem veřejného nepřítele, zákonem, nařízením, nařízením nebo aktem jakéhokoli vládního nebo nevládního nástroje, selháním technických zařízení, selháním nebo zpožděním přepravních zařízení, nemocí nebo neschopností nebo jinou příčinou podobného nebo odlišného charakteru, která není rozumně pod kontrolou VYSPO App s.r.o. nebo kterou společnost VYSPO App s.r.o. nemohla vynaložit náležitou péčí (každý takový akt specifikovaný v tomto odstavci bude zde označován jako "zásah vyšší moci").

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tato smlouva a její plnění se řídí právními předpisy České republiky, bez ohledu na ustanovení případných kolizních norem. Souhlasíte s výhradní jurisdikcí státu Česká republika ve všech otázkách a kontrolách vyplývajících z vašeho používání této stránky a této Dohody včetně všech otázek a sporů, které podléhají závazné arbitráži. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy musí být jakýkoli nárok nebo žaloba vyplývající z vašeho přístupu k této stránce nebo jejího užívání vzneseny v termínech uvedených v rámci platných právních předpisů, především občanského zákoníku v platném znění.

12. POPLATKY SPOLEČNOSTI

Pokud společnost VYSPO App s.r.o. podnikne jakékoli kroky k prosazení této smlouvy, VYSPO App s.r.o. bude mít nárok na náhradu škody spočívající v uhrazených nákladech na právní zastoupení, případných nákladů na soudní spory a dalších souvisejících nákladů.

13. UKONČENÍ

Společnost VYSPO App s.r.o. může kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit platnost této dohody a souvisejících smluvních podmínek anebo poskytování jakýchkoli služeb, včetně jakéhokoli nesprávného použití tohoto webu anebo aplikace nebo nedodržení těchto podmínek a podmínek. Takové ukončení nevede k žádnému nároku na úlevu vůči společnosti VYSPO App s.r.o. Po ukončení platnosti této dohody a těchto podmínek budou všechna práva, která Vám byla udělena, ukončena a případně vrácena zpět společnosti VYSPO App s.r.o.

14. POSKYTOVÁNÍ

Není možné přiřadit, převádět, subdodávat nebo delegovat své práva, povinnosti nebo povinnosti podle této smlouvy.

15. MODIFIKACE

Společnost VYSPO App s.r.o. může kdykoli upravit či změnit tyto podmínky a Vaše další užívání těchto webových stránek bude podmíněno akceptací platných podmínek v době vašeho užívání. Nejaktuálnější verze Uživatelské dohody je přístupná prostřednictvím hypertextového odkazu ve spodní části aplikace nebo webu VYSPO. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat uživatelskou dohodu, protože nejnovější verze nalezená v dolní části stránky VYSPO a aplikace budou nahrazovat všechny starší verze. Pokračování v používání vašeho členství představuje přijetí nejnovější verze dohody o užívání. Vaše další užívání Vašeho VYSPO členství také představuje přijetí podmínek našich Zásad ochrany osobních údajů, jejichž podmínky jsou zde zahrnuty.

16. ODDĚLITELNOST

Tyto podmínky se považují za oddělitelné. V případě, že je některé jejich ustanovení určeno jako nevynutitelné nebo neplatné, musí být toto ustanovení vykonáno v nejvyšším rozsahu povoleném rozhodným právem a toto určení neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

17. VŠEOBECNÁ SMLOUVA

Tato dohoda spolu se všemi smluvními podmínkami, které jsou zde uvedeny, představují celou dohodu mezi společností VYSPO App s.r.o. a uživatelem týkající se předmětu a nahrazují veškeré předchozí dohody (ať už ústní nebo písemné).

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 01.05.2019

Stáhnout aplikaci

Stáhni aplikaci VYSPO zdarma a už nikdy nesportuj sám.